یک هفته 7 چهره؛ خودزنی احمدی نژاد و خشونت معلم کرمانی

یک هفته 7 چهره؛ خودزنی احمدی نژاد و خشونت معلم کرمانی
احمدی نژاد رئیس جمهور سابق طی اظهار نظری حساب خودش را از گروه های اصولگرا جدا کرده و به نوعی آنچه که می شود سبد رای اش نام گذاشت را از آن ها دریغ کرده.

یک هفته 7 چهره؛ خودزنی احمدی نژاد و خشونت معلم کرمانی

احمدی نژاد رئیس جمهور سابق طی اظهار نظری حساب خودش را از گروه های اصولگرا جدا کرده و به نوعی آنچه که می شود سبد رای اش نام گذاشت را از آن ها دریغ کرده.
یک هفته 7 چهره؛ خودزنی احمدی نژاد و خشونت معلم کرمانی