یک هفته 7 چهره؛ ورزشکاران شورای شهر و ایثارِ آتش نشان ها

یک هفته 7 چهره؛ ورزشکاران شورای شهر و ایثارِ آتش نشان ها
حادثه «پلاسکو» اگر با تجهیزات و تصمیمات مناسب تری همراه می شد، شاید حالا کمتر حسی از تلف شدگی آتش نشانان داشتیم. ما آن ها را مستحق این شکل از مرگ نمی دانیم چون حس می کنیم، تلف شده اند به پای خیلی چیزها.

یک هفته 7 چهره؛ ورزشکاران شورای شهر و ایثارِ آتش نشان ها

حادثه «پلاسکو» اگر با تجهیزات و تصمیمات مناسب تری همراه می شد، شاید حالا کمتر حسی از تلف شدگی آتش نشانان داشتیم. ما آن ها را مستحق این شکل از مرگ نمی دانیم چون حس می کنیم، تلف شده اند به پای خیلی چیزها.
یک هفته 7 چهره؛ ورزشکاران شورای شهر و ایثارِ آتش نشان ها