یک هفته 7 چهره؛ تحت تاثیرِ لباس المپیک و هیلاری

یک هفته 7 چهره؛ تحت تاثیرِ لباس المپیک و هیلاری
لباس طراحی شده برای کاروان ایران بازتاب خوبی نداشت و عاقبت به عقب نشینی کمیته ملی المپیک انجامید.

یک هفته 7 چهره؛ تحت تاثیرِ لباس المپیک و هیلاری

لباس طراحی شده برای کاروان ایران بازتاب خوبی نداشت و عاقبت به عقب نشینی کمیته ملی المپیک انجامید.
یک هفته 7 چهره؛ تحت تاثیرِ لباس المپیک و هیلاری

سایت خبری زندگی