یک هفته 7 چهره؛ از خداحافظی عرب نیا تا استعفای وزرا

یک هفته 7 چهره؛ از خداحافظی عرب نیا تا استعفای وزرا
فریبرز عرب نیا بازیگر یک شبه و یک ساله نیست؛ حداقل بیست سال سابقه ی بازیگری در سطح اول سینما را داشته و تازه از راه رسیده نیست که حرف هایش را به راحتی نشنویم و انکارش کنیم، پس باید حرف هایش را شنید.

یک هفته 7 چهره؛ از خداحافظی عرب نیا تا استعفای وزرا

فریبرز عرب نیا بازیگر یک شبه و یک ساله نیست؛ حداقل بیست سال سابقه ی بازیگری در سطح اول سینما را داشته و تازه از راه رسیده نیست که حرف هایش را به راحتی نشنویم و انکارش کنیم، پس باید حرف هایش را شنید.
یک هفته 7 چهره؛ از خداحافظی عرب نیا تا استعفای وزرا

قرآن