یک هفته 7 چهره؛ از هتاکان مجازی تا کیپ کام پوش ها

یک هفته 7 چهره؛ از هتاکان مجازی تا کیپ کام پوش ها
تعدادی از کاربران ایرانی مطابق آن چه که طی سالیان گذشته رفتار کرده اند، این هفته هم ضارب رونالدو را مورد لطف قرار دادند! و هم سری به صفحه ی دختر اوباما زدند.

یک هفته 7 چهره؛ از هتاکان مجازی تا کیپ کام پوش ها

تعدادی از کاربران ایرانی مطابق آن چه که طی سالیان گذشته رفتار کرده اند، این هفته هم ضارب رونالدو را مورد لطف قرار دادند! و هم سری به صفحه ی دختر اوباما زدند.
یک هفته 7 چهره؛ از هتاکان مجازی تا کیپ کام پوش ها

ساخت بنر