76 سال پس از مرگ تروتسکی؛ او چرا و چگونه کشته شد؟

76 سال پس از مرگ تروتسکی؛ او چرا و چگونه کشته شد؟
در ۲۰ اوت ۱۹۴۰ خبر مرگ لئون تروتسکی – از بنیان گذاران شوروی و مغز متفکر ارتش سرخ- در رسانه‌های دنیا منتشر شد. سالها بود که اختلافات شدید او با استالین -رهبر وقت شوروی- برای خودش و اطرافیان او دردسرساز شده بود.

76 سال پس از مرگ تروتسکی؛ او چرا و چگونه کشته شد؟

در ۲۰ اوت ۱۹۴۰ خبر مرگ لئون تروتسکی – از بنیان گذاران شوروی و مغز متفکر ارتش سرخ- در رسانه‌های دنیا منتشر شد. سالها بود که اختلافات شدید او با استالین -رهبر وقت شوروی- برای خودش و اطرافیان او دردسرساز شده بود.
76 سال پس از مرگ تروتسکی؛ او چرا و چگونه کشته شد؟

فیلم سریال آهنگ