درگذشت جورج مایکل، بزرگترین پاپ استار دهه 80

درگذشت جورج مایکل، بزرگترین پاپ استار دهه 80
سال 2016 قبل از آنکه به پایان برسد، بزرگترین سوپراستار پاپ دهه هشتاد میلادی را در سن 53 سالگی از دنیا گرفت.

درگذشت جورج مایکل، بزرگترین پاپ استار دهه 80

سال 2016 قبل از آنکه به پایان برسد، بزرگترین سوپراستار پاپ دهه هشتاد میلادی را در سن 53 سالگی از دنیا گرفت.
درگذشت جورج مایکل، بزرگترین پاپ استار دهه 80