ارزش گذاری میراث شهید مطهری در دهه 90

ارزش گذاری میراث شهید مطهری در دهه 90
بسیاری علی مطهری را ادامه دهنده و وارث مناسب و شایسته ای برای استاد مرتضی مطهری می دانند و از این جهت شاید این گفته عالیه روحانی، همسر مرتضی مطهری و مادر علی مطهری کاملا درست باشد که او شبیه ترین فرزندان به پدرش است.

ارزش گذاری میراث شهید مطهری در دهه 90

بسیاری علی مطهری را ادامه دهنده و وارث مناسب و شایسته ای برای استاد مرتضی مطهری می دانند و از این جهت شاید این گفته عالیه روحانی، همسر مرتضی مطهری و مادر علی مطهری کاملا درست باشد که او شبیه ترین فرزندان به پدرش است.
ارزش گذاری میراث شهید مطهری در دهه 90

نود32 آپدیت ورژن 5

عکس