برای «ازرا پاوند» کاشف تی‌.اس.الیوت، جیمز جویس و ارنست همینگوی

برای «ازرا پاوند» کاشف تی‌.اس.الیوت، جیمز جویس و ارنست همینگوی
پاوند اوایل قرن بیستم به عنوان ویراستار در بسیاری از مجلات ادبی آمریکایی در لندن فعالیت می‌کرد. وی عاملی بود برای کشف و شکل‌گیری آثار نویسندگان هم‌عصر خود که بعدها تبدیل به اسطورهای ادبیات آمریکا شدند.

برای «ازرا پاوند» کاشف تی‌.اس.الیوت، جیمز جویس و ارنست همینگوی

پاوند اوایل قرن بیستم به عنوان ویراستار در بسیاری از مجلات ادبی آمریکایی در لندن فعالیت می‌کرد. وی عاملی بود برای کشف و شکل‌گیری آثار نویسندگان هم‌عصر خود که بعدها تبدیل به اسطورهای ادبیات آمریکا شدند.
برای «ازرا پاوند» کاشف تی‌.اس.الیوت، جیمز جویس و ارنست همینگوی

در امتداد شب

Contacts:
Posted by: on