به مناسبت 10 مرداد زادروز محمود دولت‌ آبادی

به مناسبت 10 مرداد زادروز محمود دولت‌ آبادی
محمود دولت‌آبادی متولد دهم مردادماه ۱۳۱۹ در دولت‌آباد بیهق است. وی در خانواده‌ای روستایی بزرگ شد.کودکی‌اش در روستا باعث شد تا بعدها «رمان روستایی» به دست او به اوج شکوفایی برسد.

به مناسبت 10 مرداد زادروز محمود دولت‌ آبادی

محمود دولت‌آبادی متولد دهم مردادماه ۱۳۱۹ در دولت‌آباد بیهق است. وی در خانواده‌ای روستایی بزرگ شد.کودکی‌اش در روستا باعث شد تا بعدها «رمان روستایی» به دست او به اوج شکوفایی برسد.
به مناسبت 10 مرداد زادروز محمود دولت‌ آبادی

کتابخانه فرهنگ

Contacts:
Posted by: on