«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جیک جیلنهال» تا «جرد لتو»

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جیک جیلنهال» تا «جرد لتو»
طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: ازکیت هرینگتون بگیرید تا ژرار دپاردیو. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جیک جیلنهال» تا «جرد لتو»

طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: ازکیت هرینگتون بگیرید تا ژرار دپاردیو. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.
«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جیک جیلنهال» تا «جرد لتو»

Contacts:
Posted by: on