طالبان از کجا آمده است؟

طالبان از کجا آمده است؟
تنها چند ساعت بعد از فوت ملا عمر، طالبان جلسه ای تشکیل دادند و ملا منصور را به عنوان رهبر جدیدشان انتخاب کردند اما به نظر می رسید انتصاب او نشان دهنده یک شکاف میان رهبران این گروه باشد.

طالبان از کجا آمده است؟

تنها چند ساعت بعد از فوت ملا عمر، طالبان جلسه ای تشکیل دادند و ملا منصور را به عنوان رهبر جدیدشان انتخاب کردند اما به نظر می رسید انتصاب او نشان دهنده یک شکاف میان رهبران این گروه باشد.
طالبان از کجا آمده است؟

روزنامه قانون

Contacts:
Posted by: on