موسولینی، فاشیستی که می خواست سزار شود!

موسولینی، فاشیستی که می خواست سزار شود!
شهرت روستای آفیله واقع در تپه های شرق رم، هم به خاطر هوای پاک، روغن زیتون و شراب است و هم به خاطر ستایش از بنیتو موسولینی که هنوز در آن باقی مانده است.

موسولینی، فاشیستی که می خواست سزار شود!

شهرت روستای آفیله واقع در تپه های شرق رم، هم به خاطر هوای پاک، روغن زیتون و شراب است و هم به خاطر ستایش از بنیتو موسولینی که هنوز در آن باقی مانده است.
موسولینی، فاشیستی که می خواست سزار شود!

روزنامه قانون

Contacts:
Posted by: on