7 آبان «روز جهانی کوروش»؛ دروغ یا واقعیت؟

7 آبان «روز جهانی کوروش»؛ دروغ یا واقعیت؟

امروز پس از گذشت بیش از 2500 سال، کوروش کبیر هنوز برای بسیاری از ایرانیان یک قهرمان است که با ارج نهادن به حقوق بشر و سیاست آزادی مذهبی محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است.
عکس ایرانی

Contacts:
Posted by: on