جشن نامه 93 سالگی برای تندخویِ نرم تن!

جشن نامه 93 سالگی برای تندخویِ نرم تن!

سید محمدابراهیم گلستان که از همان سال های جوانی نام ابراهیم گلستان را برای خود انتخاب کرد، داستان نویس، روزنامه نگار، فیلم ساز، منتقد و روشنفکری باقی ماند پیشرو، بُرّان و متفاوت. او در مهرماه 1301 در شیراز متولدشد.
مصاحبه با

Contacts:
Posted by: on