موسیقی ایران، هنوز در بهت مرگ مشکاتیان

موسیقی ایران، هنوز در بهت مرگ مشکاتیان

درباره هنرمندی مثل مشکاتیان که نبوغ ذاتی اش زبانزد اهل موسیقی و هنر است، مهم ترین و اساسی ترین پرسش، بی گمان این است که مثلث اجتماعی- سیاسی- فرهنگی دوران اش تا چه حد در اسطوره شدن او تاثیرگذار بوده اند؟

اتوبیوگرافی

free download movie

بک لینک

Contacts:
Posted by: on