سعد‌ی، شیرازه‌بند‌ مکتب اد‌بی شیراز

سعد‌ی، شیرازه‌بند‌ مکتب اد‌بی شیراز

امروز سالروز د‌رگذشت شیخ اجل سعد‌ی است. کوروش کمالی سروستانی، سعد‌ی شناس معاصر د‌رباره این شاعر می‌گوید‌: سعد‌ی به د‌و د‌لیل استاد‌ سخن لقب گرفته است.

گوشی

علم و فناوری

خرید بک لینک

Contacts:
Posted by: on