: «آدری هپبورن»، وقتی ستاره نبود

: «آدری هپبورن»، وقتی ستاره نبود
بهار سال 1950 فصل متفاوتی برای «آدری هپبورن» بود؛ آدری 21 ساله موفق شده بود برای نخستین بار به عنوان بازیگر در صحنه ظاهر شود و بدرخشد.

: «آدری هپبورن»، وقتی ستاره نبود

بهار سال 1950 فصل متفاوتی برای «آدری هپبورن» بود؛ آدری 21 ساله موفق شده بود برای نخستین بار به عنوان بازیگر در صحنه ظاهر شود و بدرخشد.
: «آدری هپبورن»، وقتی ستاره نبود

خرید بک لینک

مرکز فیلم