مردی روی ماه؛ سالروز درگذشت نیل آرمسترانگ

مردی روی ماه؛ سالروز درگذشت نیل آرمسترانگ
امروز سالروز درگذشت نیل آرمسترانگ، مردی که به عنوان فرمانده آپولو ۱۱، نخستین انسانی شد که پا روی کره ماه گذاشت، وی در ۸۲ سالگی درگذشت.

مردی روی ماه؛ سالروز درگذشت نیل آرمسترانگ

امروز سالروز درگذشت نیل آرمسترانگ، مردی که به عنوان فرمانده آپولو ۱۱، نخستین انسانی شد که پا روی کره ماه گذاشت، وی در ۸۲ سالگی درگذشت.
مردی روی ماه؛ سالروز درگذشت نیل آرمسترانگ

گوشی موبایل