«آکی هیتو»؛ امپراتور خسته سال 2016

«آکی هیتو»؛ امپراتور خسته سال 2016
آکی هیتو همواره امپراتوری متفاوت بود، او همیشه رفتاری متفاوت از خود نشان داده است. او یک دانشمند است. آکی هیتو علاقه خاصی به زیست شناسی دریایی دارد و متخصص گاوماهیان است، یک نمونه از این ماهی به افتخار او اکسیریاس آکیه یتو نامگذاری شده.

«آکی هیتو»؛ امپراتور خسته سال 2016

آکی هیتو همواره امپراتوری متفاوت بود، او همیشه رفتاری متفاوت از خود نشان داده است. او یک دانشمند است. آکی هیتو علاقه خاصی به زیست شناسی دریایی دارد و متخصص گاوماهیان است، یک نمونه از این ماهی به افتخار او اکسیریاس آکیه یتو نامگذاری شده.
«آکی هیتو»؛ امپراتور خسته سال 2016

90ورزشی