«استادمحمد» به روایت دخترش

«استادمحمد» به روایت دخترش
از آخرین دفعه‌ای که اثری از «محمود استادمحمد» بر صحنه تئاتر ایران رفت حدود هشت سال می‌گذرد. او که از سال 1364 تا 1377 در کانادا اقامت گزیده بود، نمی‌دانست که با بازگشت خود تنها 15 سال فرصت کار دارد، ولی در همین سال‌های محدود توانست چندین کار به روی صحنه برد.

«استادمحمد» به روایت دخترش

از آخرین دفعه‌ای که اثری از «محمود استادمحمد» بر صحنه تئاتر ایران رفت حدود هشت سال می‌گذرد. او که از سال 1364 تا 1377 در کانادا اقامت گزیده بود، نمی‌دانست که با بازگشت خود تنها 15 سال فرصت کار دارد، ولی در همین سال‌های محدود توانست چندین کار به روی صحنه برد.
«استادمحمد» به روایت دخترش

آلرژی و تغذیه