گفتگو با «امیرسلیمانی» ها، یک خانواده گرم و صمیمی

گفتگو با «امیرسلیمانی» ها، یک خانواده گرم و صمیمی
یک خانواده چهار نفره ایرانی که همه آنها به نحوی درگیر هنر هستند. یک پدر و مادر و یک خواهر و برادر. ویژگی آنها این است که هنوز هم ،یکدیگر را دوست دارند. هنوز هم به کانون گرم خانواده عشق می ورزند . هنوز هم به آینده خوشبین و دل گرم اند و…

گفتگو با «امیرسلیمانی» ها، یک خانواده گرم و صمیمی

یک خانواده چهار نفره ایرانی که همه آنها به نحوی درگیر هنر هستند. یک پدر و مادر و یک خواهر و برادر. ویژگی آنها این است که هنوز هم ،یکدیگر را دوست دارند. هنوز هم به کانون گرم خانواده عشق می ورزند . هنوز هم به آینده خوشبین و دل گرم اند و…
گفتگو با «امیرسلیمانی» ها، یک خانواده گرم و صمیمی

پرس نیوز