«ایراج راد» و «رزیتا غفاری» از «حسن جوهرچی» می گویند

«ایراج راد» و «رزیتا غفاری» از «حسن جوهرچی» می گویند
به بهانه درگذشت «حسن جوهرچی»، با ایرج راد و رزیتا غفاری گفتگویی کرده ایم که در ادامه می خوانید.

«ایراج راد» و «رزیتا غفاری» از «حسن جوهرچی» می گویند

به بهانه درگذشت «حسن جوهرچی»، با ایرج راد و رزیتا غفاری گفتگویی کرده ایم که در ادامه می خوانید.
«ایراج راد» و «رزیتا غفاری» از «حسن جوهرچی» می گویند