گفتگو با «بختیار رحمانی»، ستاره آبی ها

گفتگو با «بختیار رحمانی»، ستاره آبی ها
بختیار رحمانی ستاره سال های گذشته تیم فولاد حالا قرار است ستاره استقلال شود؛ آن هم با پیراهن شماره 7. پسر 25 ساله کردستانی که از بچگی در اهواز بزرگ شده، حالا قرار است صاحب پیراهن اسطوره آبی ها باشد.

گفتگو با «بختیار رحمانی»، ستاره آبی ها

بختیار رحمانی ستاره سال های گذشته تیم فولاد حالا قرار است ستاره استقلال شود؛ آن هم با پیراهن شماره 7. پسر 25 ساله کردستانی که از بچگی در اهواز بزرگ شده، حالا قرار است صاحب پیراهن اسطوره آبی ها باشد.
گفتگو با «بختیار رحمانی»، ستاره آبی ها

مدرسه