تولوز لوترک، هنرمند پریشان محله‌های «بدنام»

تولوز لوترک، هنرمند پریشان محله‌های «بدنام»
هانری دو تولوز لوترک، با زندگی شگفت‌انگیز و آثار برجسته‌اش، یکی از بزگترین هنرمندان “آخر قرن” است که آغاز هنر مدرن را نوید داد.

تولوز لوترک، هنرمند پریشان محله‌های «بدنام»

هانری دو تولوز لوترک، با زندگی شگفت‌انگیز و آثار برجسته‌اش، یکی از بزگترین هنرمندان “آخر قرن” است که آغاز هنر مدرن را نوید داد.
تولوز لوترک، هنرمند پریشان محله‌های «بدنام»