گفتگو با «بلبل گيلان» که بعد از سال ها روي صحنه می رود

گفتگو با «بلبل گيلان» که بعد از سال ها روي صحنه می رود
استاد ناصر مسعودي را «بلبل گيلان» هم ناميده‌اند. آنقدري محبوب هست كه وقتي بعد از سي و چند سال مي‌خواهد روي صحنه برود كل گيلان به تكاپو بيفتد و خيلي زود بليت‌ها فروش برود.

گفتگو با «بلبل گيلان» که بعد از سال ها روي صحنه می رود

استاد ناصر مسعودي را «بلبل گيلان» هم ناميده‌اند. آنقدري محبوب هست كه وقتي بعد از سي و چند سال مي‌خواهد روي صحنه برود كل گيلان به تكاپو بيفتد و خيلي زود بليت‌ها فروش برود.
گفتگو با «بلبل گيلان» که بعد از سال ها روي صحنه می رود