جان دیویی؛ «تجربه» گران بهاترین شکل آموزش است

جان دیویی؛ «تجربه» گران بهاترین شکل آموزش است
جان دیویی در روز 20 اکتبر 1859 متولد شد، سومین پسر از چهار پسری بود که در خانواده دیویی در ورمونت متولد شدند. بزرگترین پسر خانواده در دروان نوزادی فوت کرد، اما دیگر برادران به مدارس دولتی و دانشگاه ورمونت راه پیدا کردند.

جان دیویی؛ «تجربه» گران بهاترین شکل آموزش است

جان دیویی در روز 20 اکتبر 1859 متولد شد، سومین پسر از چهار پسری بود که در خانواده دیویی در ورمونت متولد شدند. بزرگترین پسر خانواده در دروان نوزادی فوت کرد، اما دیگر برادران به مدارس دولتی و دانشگاه ورمونت راه پیدا کردند.
جان دیویی؛ «تجربه» گران بهاترین شکل آموزش است

خبر فرهنگیان