سارا بنویسید؛ تختی بخوانید

سارا بنویسید؛ تختی بخوانید
54 سال بعد از حرکت جوانمردانه غلامرضا تختی که مراعات مدوید و زانوی خرابش را کرد و از او زیر نگرفت، این بار نوبت یکی از کم سن و سال ترین ورزشکارانی ایرانی بود که حرکت تختی را به سبکی دیگر تکرار کند.

سارا بنویسید؛ تختی بخوانید

54 سال بعد از حرکت جوانمردانه غلامرضا تختی که مراعات مدوید و زانوی خرابش را کرد و از او زیر نگرفت، این بار نوبت یکی از کم سن و سال ترین ورزشکارانی ایرانی بود که حرکت تختی را به سبکی دیگر تکرار کند.
سارا بنویسید؛ تختی بخوانید

حسن یزدانی: من تختی نیستم!

حسن یزدانی: من تختی نیستم!
حسن یزدانی در المپیک کاری کرد که همه ما چاره ای جز تحسین جسارت و مهارتش نداشتیم. او پا جای پای بزرگان گذاشت و حالا محبوب تر از آن است که معرفی شود.

حسن یزدانی: من تختی نیستم!

حسن یزدانی در المپیک کاری کرد که همه ما چاره ای جز تحسین جسارت و مهارتش نداشتیم. او پا جای پای بزرگان گذاشت و حالا محبوب تر از آن است که معرفی شود.
حسن یزدانی: من تختی نیستم!

شهرداری

سلام «تختی»!

سلام «تختی»!

چهارشنبه 17 دی چهل‌ و هشتمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی است. خیلی ها به او لقب پوریای ولی زمانه یا رستم دستان شاهنامه را دادند اما شاید بتوان گفت” او نه رستم بود و نه پوریای ولی. او غلامرضا تختی بود.”

پرس نیوز

خرید بکلینک