«جبران خلیل جبران» را بیشتر بشناسید

«جبران خلیل جبران» را بیشتر بشناسید
«جبران خلیل جبران» در ششم ژانویه‌ی سال ۱۸۸۳، در خانواده‌ای مسیحی مارونی (منسوب به مارون قدیس) که به خلیل جبران شهرت داشتند، در “البشری”، ناحیه‌ای کوهستانی در شمال لبنان به دنیا آمد.

«جبران خلیل جبران» را بیشتر بشناسید

«جبران خلیل جبران» در ششم ژانویه‌ی سال ۱۸۸۳، در خانواده‌ای مسیحی مارونی (منسوب به مارون قدیس) که به خلیل جبران شهرت داشتند، در “البشری”، ناحیه‌ای کوهستانی در شمال لبنان به دنیا آمد.
«جبران خلیل جبران» را بیشتر بشناسید

خرید بک لینک