بوراك اوزچویت و همسرش، ستاره های خاورمیانه

بوراك اوزچویت و همسرش، ستاره های خاورمیانه

ترکیه‌‌ای‌ها حتي از اين فضا براي فرهنگ‌سازي در كشورشان استفاده مي‌كنند. دو ستاره ترك اين روزها با هم ازدواج كرده‌اند و در تركيه از ازدواج اين دو وام مي‌گيرند و تبليغ ازدواج مي‌كنند اما در اينجا خبري از فرهنگ‌سازي نامحسوس نيست.

world war news

گوشی