محمدرضا شجریان: هرگز «ربنا» را از مردم دریغ نکردم

محمدرضا شجریان: هرگز «ربنا» را از مردم دریغ نکردم
اینجا ایران است، سرزمین مرغ سحر که خوشا… دوباره به گلستان و مکتب عشق خوش آمده است. لذا به میمنت این شعور قابل ستایش، پای صحبت‌ها و گلایه‌های محمدرضا شجریان می‌نشینیم.

محمدرضا شجریان: هرگز «ربنا» را از مردم دریغ نکردم

اینجا ایران است، سرزمین مرغ سحر که خوشا… دوباره به گلستان و مکتب عشق خوش آمده است. لذا به میمنت این شعور قابل ستایش، پای صحبت‌ها و گلایه‌های محمدرضا شجریان می‌نشینیم.
محمدرضا شجریان: هرگز «ربنا» را از مردم دریغ نکردم

wolrd press news