«رشيد ياسمي» و معيارهاي شعر كهن فارسي

«رشيد ياسمي» و معيارهاي شعر كهن فارسي
«غلامرضا رشيد ياسمي»، شاعر، نويسنده و استاد تاريخ دانشگاه تهران، در شهر كرمانشاه و در روز 29 آبان 1275 خورشيدي زاده شد.

«رشيد ياسمي» و معيارهاي شعر كهن فارسي

«غلامرضا رشيد ياسمي»، شاعر، نويسنده و استاد تاريخ دانشگاه تهران، در شهر كرمانشاه و در روز 29 آبان 1275 خورشيدي زاده شد.
«رشيد ياسمي» و معيارهاي شعر كهن فارسي