زندگی عجیب و غریب خواهران برونته

زندگی عجیب و غریب خواهران برونته
نمی‌شود به سادگی از کنار زندگی خواهران برونته گذشت؛ زندگی با یک پدر همیشه عصبانی که کاری جز زجر دادن دختران بدبختش نداشت. خواهران برونته در خانه‌ای پر از التهاب و ترس از ابراز وجود بزرگ شده اند؛ داستان نوشتند و دست آخر جوان مرگ شدند.

زندگی عجیب و غریب خواهران برونته

نمی‌شود به سادگی از کنار زندگی خواهران برونته گذشت؛ زندگی با یک پدر همیشه عصبانی که کاری جز زجر دادن دختران بدبختش نداشت. خواهران برونته در خانه‌ای پر از التهاب و ترس از ابراز وجود بزرگ شده اند؛ داستان نوشتند و دست آخر جوان مرگ شدند.
زندگی عجیب و غریب خواهران برونته

زندگی خصوصی خانم و آقای دکتر عارف

زندگی خصوصی خانم و آقای دکتر عارف

شاید بتوان آنان را خانواده ای موفق در همه جنبه های زندگی خواند. محمدرضا عارف و حمیده مروج. در گیرودار روزهای نفس گیر نزدیک به دهمین دوره انتخابات مجلس با این زوج سیاست مدار به گفت و گو نشستیم.

روزنامه ایران

مرجع توریسم