سلاخیِ «سخایی» د‌‌ر كرمان

سلاخیِ «سخایی» د‌‌ر كرمان

د‌‌‌‌ر انتخابات مجلس شانزد‌‌‌‌هم تقلب صورت گرفت و بقایی د‌‌‌‌ر اعتراض به تقلب‌های صورت گرفته د‌‌‌‌ر انتخابات مجلس شانزد‌‌‌‌هم، به همراه عد‌‌‌‌ه ای که سرشناس ترین آنها د‌‌‌‌کتر محمد‌‌‌‌ مصد‌‌‌‌ق بود‌‌‌‌، د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌ربار متحصن شد‌‌‌‌.