به یاد مردی که «شوک آینده» را دید

به یاد مردی که «شوک آینده» را دید
آلوین تافلر، نویسنده پرکار و آینده پژوه آمریکایی که با بیان تفکرات نوین و ساختارشکن در کتابهایش شهرتی جهانی یافته بود، در 27 ژوئن و در سن 87 سالگی درگذشت.

به یاد مردی که «شوک آینده» را دید

آلوین تافلر، نویسنده پرکار و آینده پژوه آمریکایی که با بیان تفکرات نوین و ساختارشکن در کتابهایش شهرتی جهانی یافته بود، در 27 ژوئن و در سن 87 سالگی درگذشت.
به یاد مردی که «شوک آینده» را دید

wolrd press news