«علی شریعتی» هنوز زنده است…

«علی شریعتی» هنوز زنده است…
قريب به ٤٠ سال از مرگ دكتر شريعتي مي‌گذرد، شخصيتي كه هنوز حتي بر سر عنوانش نيز توافق نيست، آيا روشنفكر است، يا ايدئولوگ يك جريان سياسي يا چهره‌اي دانشگاهي يا محقق يا رفرميست يا… چه برسد بر سر ميراثش.

«علی شریعتی» هنوز زنده است…

قريب به ٤٠ سال از مرگ دكتر شريعتي مي‌گذرد، شخصيتي كه هنوز حتي بر سر عنوانش نيز توافق نيست، آيا روشنفكر است، يا ايدئولوگ يك جريان سياسي يا چهره‌اي دانشگاهي يا محقق يا رفرميست يا… چه برسد بر سر ميراثش.
«علی شریعتی» هنوز زنده است…

bluray movie download