چرا باید «علی مطهری» را تحسین کنیم؟!

چرا باید «علی مطهری» را تحسین کنیم؟!
چه حرف های علی مطهری اشتباه باشد و چه درست، چه به لحاظ منطقی سیر استدلالاتش محکم و مرصوص باشد و چه متزلزل و سست چه قائل به تغییر دیدگاه هایش باشیم و چه به ثابت بودن بنیان عقایدش، این واقعیتی است که وجود علی مطهری در فضای سیاسی امروز کشور ما موهبت است.

چرا باید «علی مطهری» را تحسین کنیم؟!

چه حرف های علی مطهری اشتباه باشد و چه درست، چه به لحاظ منطقی سیر استدلالاتش محکم و مرصوص باشد و چه متزلزل و سست چه قائل به تغییر دیدگاه هایش باشیم و چه به ثابت بودن بنیان عقایدش، این واقعیتی است که وجود علی مطهری در فضای سیاسی امروز کشور ما موهبت است.
چرا باید «علی مطهری» را تحسین کنیم؟!

ایرانی