«عمر مختار»، شیر صحرای لیبی

«عمر مختار»، شیر صحرای لیبی
شانزدهم سپتامبر هر سال یادآور شهادت بزرگ‌مردی در تاریخ است که نامش معادل مبارزه با استعمارگران ایتالیایی و ایستادگی و مقاومت در برابر آنان است.

«عمر مختار»، شیر صحرای لیبی

شانزدهم سپتامبر هر سال یادآور شهادت بزرگ‌مردی در تاریخ است که نامش معادل مبارزه با استعمارگران ایتالیایی و ایستادگی و مقاومت در برابر آنان است.
«عمر مختار»، شیر صحرای لیبی

مدلینگ