داستان موفقیت «هنری فورد»، موسس کارخانه «فورد»

داستان موفقیت «هنری فورد»، موسس کارخانه «فورد»
تحصیلات اولیه فورد در مدرسه گرینفیلد انجام گـرفت و مدتی نیز در مدرسه بازرگانی‌ به تحصیل پرداخت. وی به علت‌ علاقه‌ شدیدی که به امور صنعتی پیدا کرده بود، به فرا گرفتن صنعت‌ خودروسازی روی آورد.

داستان موفقیت «هنری فورد»، موسس کارخانه «فورد»

تحصیلات اولیه فورد در مدرسه گرینفیلد انجام گـرفت و مدتی نیز در مدرسه بازرگانی‌ به تحصیل پرداخت. وی به علت‌ علاقه‌ شدیدی که به امور صنعتی پیدا کرده بود، به فرا گرفتن صنعت‌ خودروسازی روی آورد.
داستان موفقیت «هنری فورد»، موسس کارخانه «فورد»

طاووس موزیک