ویسواوا شیمبورسکا؛ «موتسارت شعر»

ویسواوا شیمبورسکا؛ «موتسارت شعر»
ویسواوا شیمبورسکا، 94 سال پیش در خانواده‌ای روشنفکر در لهستان زاده شد، با گرفتن جوایز نقدی از پدر خود در کودکی به سرودن شعر روی آورد و هنگامی‌ که از دنیا رفت، به آن اندازه از درک رسیده بود که بگوید “هیچ چیز نمی‌دانم.”

ویسواوا شیمبورسکا؛ «موتسارت شعر»

ویسواوا شیمبورسکا، 94 سال پیش در خانواده‌ای روشنفکر در لهستان زاده شد، با گرفتن جوایز نقدی از پدر خود در کودکی به سرودن شعر روی آورد و هنگامی‌ که از دنیا رفت، به آن اندازه از درک رسیده بود که بگوید “هیچ چیز نمی‌دانم.”
ویسواوا شیمبورسکا؛ «موتسارت شعر»