زندگی و زمانه «هانری برگسون»

زندگی و زمانه «هانری برگسون»
هانری برگسون از مشهورترین فیلسوفان اوایل قرن بیستم فرانسه است. برگسون در سال 1927 برنده جایزه ادبی نوبل شد.

زندگی و زمانه «هانری برگسون»

هانری برگسون از مشهورترین فیلسوفان اوایل قرن بیستم فرانسه است. برگسون در سال 1927 برنده جایزه ادبی نوبل شد.
زندگی و زمانه «هانری برگسون»