گفتگو با هوشنگ مرادی کرمانی درباره خوشبختی

گفتگو با هوشنگ مرادی کرمانی درباره خوشبختی

قصه‌گویی كه همه دغدغه‌های كودكانه را می‌شناسد و با آنها آشناست. مرادی كرمانی متولد آخرین ماه از فصل تابستان و زاده روستای سیرج یكی از توابع بخش شهداد در استان كرمان است. اگرچه شروع آشنایی اغلب كودكان سرزمین ما با مرادی كرمانی، همین قصه‌های مجید بود، ‌اما بعدها بسیاری شیفته كتاب‌های او شدند.
گفتگو با