گروه «پالت»: ما نماینده قشر خاصی نیستیم

گروه «پالت»: ما نماینده قشر خاصی نیستیم
ساختمانی دوست‌داشتنی و مُسن توی کوچه‌ای تنگ و ترش در محدوده خیابان بهار، محل قرارمان بود تا دور هم جمع شویم و گپ بزنیم. همه چیز به خوبی و خوشی تمام شد و حاصلش شد: گپ‌وگفت دوستانه‌ با بچه‌های پالت.

گروه «پالت»: ما نماینده قشر خاصی نیستیم

ساختمانی دوست‌داشتنی و مُسن توی کوچه‌ای تنگ و ترش در محدوده خیابان بهار، محل قرارمان بود تا دور هم جمع شویم و گپ بزنیم. همه چیز به خوبی و خوشی تمام شد و حاصلش شد: گپ‌وگفت دوستانه‌ با بچه‌های پالت.
گروه «پالت»: ما نماینده قشر خاصی نیستیم