دخترِ «پروین»: بابا گفت بازیگر نشو!

دخترِ «پروین»: بابا گفت بازیگر نشو!
وقتی دختر یکی از نامداران ایران باشی، وقتی اسم یکی از بهترین ها را به دنبال خودت یدک بکشی، وقتی در سایه سار کسی زندگی کنی که در یک کلام اسطوره است، تو هم می توانی بهترین باشی. می توانی نه، باید بهترین باشی!

دخترِ «پروین»: بابا گفت بازیگر نشو!

وقتی دختر یکی از نامداران ایران باشی، وقتی اسم یکی از بهترین ها را به دنبال خودت یدک بکشی، وقتی در سایه سار کسی زندگی کنی که در یک کلام اسطوره است، تو هم می توانی بهترین باشی. می توانی نه، باید بهترین باشی!
دخترِ «پروین»: بابا گفت بازیگر نشو!

دانلود سریال و آهنگ