چرا «پرینس» نابغه موسیقی بود؟

چرا «پرینس» نابغه موسیقی بود؟
پرینس صداهای خیلی زیادی داشت. او می توانست با نجوا، زمزمه، بلند، آرام، سرودوار، نوحه وار، … بخواند. صدای او می توانست معصوم، درمانده، حزن انگیز، خنده دار، پرشور، دلفریب، ناامید، اسرارآمیز و حتی مکانیکی به نظر برسد.

چرا «پرینس» نابغه موسیقی بود؟

پرینس صداهای خیلی زیادی داشت. او می توانست با نجوا، زمزمه، بلند، آرام، سرودوار، نوحه وار، … بخواند. صدای او می توانست معصوم، درمانده، حزن انگیز، خنده دار، پرشور، دلفریب، ناامید، اسرارآمیز و حتی مکانیکی به نظر برسد.
چرا «پرینس» نابغه موسیقی بود؟

خرید بک لینک

wolrd press news