«کیمیا»ی ورزش ما

«کیمیا»ی ورزش ما
کیمیا علیزاده را باید کیمیای ورزش ایران دانست؛ دختری با استعداد و اراده ای مثال زدنی که با درخششش در مسابقات مختلف و کسب سهمیه المپیک، همه را نسبت به موفقیتش در بازی های المپیک امیدوار کرده است.

«کیمیا»ی ورزش ما

کیمیا علیزاده را باید کیمیای ورزش ایران دانست؛ دختری با استعداد و اراده ای مثال زدنی که با درخششش در مسابقات مختلف و کسب سهمیه المپیک، همه را نسبت به موفقیتش در بازی های المپیک امیدوار کرده است.
«کیمیا»ی ورزش ما

شهرداری