غلامرضا تختی، اسطوره بلامنازع ورزش ایران (1)

غلامرضا تختی، اسطوره بلامنازع ورزش ایران (1)
جهان پهلوان تختی، اسطوره بلامنازع ورزش ایران به شمار می رود. همه ما از مدال های رنگارنگی که او در رقابت های کشوری و بین المللی به دست آورده. مطلع هستیم.

غلامرضا تختی، اسطوره بلامنازع ورزش ایران (1)

جهان پهلوان تختی، اسطوره بلامنازع ورزش ایران به شمار می رود. همه ما از مدال های رنگارنگی که او در رقابت های کشوری و بین المللی به دست آورده. مطلع هستیم.
غلامرضا تختی، اسطوره بلامنازع ورزش ایران (1)