خاطره بازی با ناصر ملک مطیعی (1)

خاطره بازی با ناصر ملک مطیعی (1)
قیصر در سینمای ایران یک فیلم جریان ساز است؛ فیلمی که موج نوی سینمای ما را پدید آورد. قیصر غیر از سازنده اش دو نماد دارد؛ یکی بهروز وثوقی و دیگری ناصر ملک مطیعی…

خاطره بازی با ناصر ملک مطیعی (1)

قیصر در سینمای ایران یک فیلم جریان ساز است؛ فیلمی که موج نوی سینمای ما را پدید آورد. قیصر غیر از سازنده اش دو نماد دارد؛ یکی بهروز وثوقی و دیگری ناصر ملک مطیعی…
خاطره بازی با ناصر ملک مطیعی (1)

دانلود فیلم جدید