هاشمی بزرگ ترین انحراف انقلاب است (2)

هاشمی بزرگ ترین انحراف انقلاب است (2)
مهدی کلهر، درباره احتمال حضور محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 به پرسش های ما پاسخ داده است.

هاشمی بزرگ ترین انحراف انقلاب است (2)

مهدی کلهر، درباره احتمال حضور محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 به پرسش های ما پاسخ داده است.
هاشمی بزرگ ترین انحراف انقلاب است (2)

سپهر نیوز