گفتگو با پرویز پرستویی، مردی از جنسِ مردم (2)

گفتگو با پرویز پرستویی، مردی از جنسِ مردم (2)

حاج کاظم قصه های حاتمی کیا دلش از خیلی ها گرفته بود. با هم مرور کردیم زندگینامه اش را و این مرور بیشتر از پیش پرویز پرستویی را در ذهنم محترم کرد. جمله ای گفت که قلب تمام مصاحبه اش بود: «من از بچگی حاج کاظم بودم.»

دانلود سریال

شبکه خانگی